Vision (दृष्टि)

नेपालको खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा उत्कृष्ट कम्पनीको रुपमा ख्याती प्राप्त गर्ने ।